Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SalesMax z siedzibą przy ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa, NIP 5241025263, REGON: 011239132. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem siedziby lub e-mail: office@salesmax.com oraz tel. +48 22 100 32 00.
 2. Dane osobowe kontrahenta Administratora oraz jego personelu przetwarzane są w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • organizacji pracy oraz obiegu dokumentów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
 3. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 4. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
  • personel i współpracownicy Administratora,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i w ramach jego polecenia (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi drukarskie, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, operatorzy pocztowi, instytucje bankowe i finansowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i consultingowe, firmy windykacyjne, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • klienci i kontrahenci Administratora w zakresie danych służbowych,
 5. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj.:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie danych rachunkowo-księgowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową,
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych – do czasu realizacji tego interesu, w szczególności upływu terminów przedawnienia, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 7. Podmiotowi danych przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SalesMax z siedzibą przy ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa, NIP 5241025263, REGON: 011239132. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem siedziby lub e-mail: office@salesmax.com oraz tel. +48 22 100 32 00.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO) w celu:
  • organizacji pracy, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
 3. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
  • personel i współpracownicy Administratora,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi drukarskie, operatorzy pocztowi, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i consultingowe, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą – przez okres jej trwania,
  • do upływu okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości,
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą/zleceniodawcą.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 7. Personelowi Kontrahenta przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO REALIZACJI PRAW OSÓB

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SalesMax z siedzibą przy ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa, NIP 5241025263, REGON: 011239132. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem siedziby lub e-mail: office@salesmax.com oraz tel. +48 22 100 32 00.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także realizacja zasady rozliczalności i obrona przez roszczeniami z tytułu zrealizowanego żądania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasz personel i współpracownicy rozpatrujący zgłoszenie, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz obsługi korespondencji.
 6. Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.